تبلیغات X
نمونه سوال - نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی1
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
دیگر موارد
 
نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی1
نوشته شده در يکشنبه 1392/1/11
ساعت : 06 PM
نویسنده :

                                                                       فصل اول

سوالات امتحاني درس اول

1-انواع شناخت جامعه را نام ببرید:

2- شناخت علمي چگونه حاصل میشود .

3- کدام يک از موارد زير نشان  دهنده‎ي «شناخت علمي» وکدام يک نشان دهنده‎ي «شناخت  حاصل از زندگي» است؟ الف) سوزاننده بودن آتش                 (........................)

ب) علل افزايش اعتياد                    (........................)

ج) دلايل مهاجرت از روستا به شهر   (.......................)

4- دوره‎ي نوجواني را از نظر نيازهاي اجتماعي با دوره‎ي کودکي مقايسه کنيد.

5-منظور از شناخت حاصل از زندگی چیست؟

6-با یک مثال تفاوت شناخت علمی وشناخت حاصل از زندگی را بیان کنید

7- ازميان گزينه‎هاي زير،مناسب‎ترين گزينه را انتخاب کنيد.       

عالم اجتماعي با بررسي آمار خودکشي در کشورها و دوره هاي مختلف به اين نتيجه مي رسدکه ميزان خودکشي در شرايط ..................... افزايش مي يابد.

الف) رفاه اقتصادي     ب) فقر و گرسنگي      ج) جنگ و آشوب       د) انفجار جمعيت

8- نتايج شناخت نادرست از محيط اجتماعي را توضيح دهيد و يک مثال نيز بنويسيد.

 

سوالات امتحاني درس دوم

 

1-انسان براساس يک ميل طبيعي مي خواهد با ديگران ارتباط برقرار کند که اين رابطه را ....................... مي گویند       الف) شکل گيري ما            ب) تعامل اجتماعي            ج) گروه                  د) ارزش

2- تعامل اجتماعي چيست؟ دومورد مثال بزنيد.            

3- کدام یک از ماهای زیر گروه تلقی نمی شود؟

الف- ما مسافرین اتوبوس           ب-ما دانش آموزان کلاس              ج- ما کاشمریها           

4- علل گرايش انسان به زندگي گروهي چيست؟           

5- کامل کنيد:

افرادي که خود را ..........................تلقي مي‎کنند به صورت نسبتاً پايدار  و منظم با يکديگر تعامل دارند يک ................ را تشکيل مي دهند.           

6- گروه را با توجه به ويژگي هاي اصلي آن تعريف کنيد.

7-انواع (ما) ی تشکیل شده بین افراد را در جریان تعامل اجتماعی بنویسید ومثال بزنید          

سوالات امتحاني درس سوم

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

الف) گرفتن توپ توسط دروازه بان در بازي فوتبال .......................... است.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) تکليف            د) حقوق نقش

ب) به شکلي از رفتار که فرد با عضويت در گروه، ملزم به انجام آن مي شود، مي گويند.

الف) هنجار         ب) ارزش           ج) کنترل اجتماعي            د) جامعه پذيري

2- يک فرد ايراني چه ارزش ها والگوهاي عملي را بايد بپذيرد؟ (ذکر 3 مورد)

3- ارزش را با ذکر يک مثال تعريف کنيد.                  

4- هنجار يا الگوي عمل را با ذکر مثال توضيح دهيد.    

5- براي هر يک ازموارد زير دو ارزش بنويسيد.         

الف) مدرسه         ب) خانواده         

6- جاي خالي زير را پر کنيد:         

الف) به رفتارهايي که فرد با عضويت در گروه بايد آنها را انجام دهد و در صورت رعايت نکردن آنها با مجازات روبرو مي شود ...................... مي گويند.           

ب) به اموري که براي گروه اهميت دارند..................... مي گويند.

 

 

           

سوالات امتحاني درس چهارم

 

1- نمونه‌اي از تعارض ميان دوگروه راذکر نماييد که نتايج نامطلوب دارد.

2- دو نمونه از آثار و نتايج وجوداحزاب و  انجمن ها در جامعه را ذکرکنيد.

3- حد هماهنگي و تعارض در جامعه را ........................ مشخص مي کند.          

الف) گروه مذهبي  ب) گروه ملت       ج) گروه سياسي   د) گروه اقتصادي

4- گروه ملت را تعریف کنید.

5- دو نمونه از تضاد ميان گروه ها که براي جامعه مفيد است رابا ذکر دليل بنويسيد.

6- امروزه کلي ترين «ما» که يک واحد تقريباً مستقل است گروه ...............ناميده مي شود.

7- با بررسي روابط ميان گروه هاي مختلف جامعه، دو نوع تعارض را در جدول زير مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيد:

نوع تعارض

نتايج

ارزيابي

 

 

مثبت

 

 

منفی

8- گروه هايي که ارزش هايشان مغاير با ارزش گروه ملت است را نام ببريد؟ (2مورد)

9- ویژگیهای گروه ملت را بیان کنید:

           

سوالات امتحاني درس پنجم

1-چرا عضويت در گروه در دوره‎ي نوجواني از اهميت بيشتري برخوردار است؟

2- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

وقتي  ديگران ما رابا هوش بدانند ما مي فهميم که باهوش هستيم. کدام مورد شکل گرفته است؟

جهت گيري          شناخت علمي       خودآگاهي            تعامل اجتماعي

3-خود آگاهی یعنی چه؟

           

سوالات امتحاني درس ششم

1- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:

فرد در گروهي عضويت پيدا مي کند که گروه ارزشهاي خود را بر ارزش هاي جامعه ترجيح مي دهد اين عبارت بيانگر کدام آسيب گروهي است.           

الف) دوگانگي ارزشي        ب) بيگانگي از جامعه        ج) مطلق گرايي گروهي      د) گروه گرايي

2- جاي خالي را با کلمه مناسب کامل کنيد:      

فردي که در مقابل انتقاد ديگران واکنش شديدو  اغلب خشونت آميز نشان مي دهد دچار ................. شده است.    

3- دوگانگي ارزشي در گروه چه تاثيري بر شخصيت اعضاي گروه دارد؟ 

4- عبارات زير مربوط به کداميک آسیبهای گروهی می باشد؟

         الف) در جهت برخورد با ارزش هاي جامعه عمل خواهد کرد. (......................)

         ب) شخصيت متزلزلي خواهد داشت.                                 (......................)

         ج) تعصب نسبت به گروه چشم او را  بر حقايق مي بندد.        (......................)

5- آسيب هاي گروه را نام ببريد.      

6- تبعيت بي چون و چرا چه تاثيري بر شخصيت افراد دارد؟      

7- حکومت هاي فاشيستي و ديکتاتوري کمونيستي در دوره‎ي جديد، نمونه‎ي کدام آسيب گروهي بوده‎اند؟

الف) تبعيت بي چون و چرا                 ب) بيگانگي از جامعه

ج) دوگانگي ارزشي                       د) مطلق گرايي گروهي

8- بيگانگي از جامعه چيست؟ واگر فردي دچار بيگانگي از جامعه گردد چه ويژگيهايي دارد؟

9- اگر در جامعهای همه گروهها دچار مطلق گرایی شوند چه پیش می آید؟  

10-گروه گرایی را تعریف کنید:       

 

 

 

 

فصل دوم

سوالات امتحاني درس اول

1- دو نقش را نام ببريد و براي هر يک الگوي عمل ذکر کنيد.                  

2- نقش را تعريف کنيد.     

3- الگوهای عمل در هر گروه به چند دسته تقسیم میشوند؟

4- حقوق نقش را تعريف کنيد و يک مثال بزنيد.

5- به مجموعه الگوهاي عملي که فرد در نقش خاص خود انتظار دارد ديگران نسبت به او انجام دهند مي گويند.    

الف) حقوق نقش    ب) تکاليف          ج) هنجار            د) ارزش

6- کلاس خود را در نظر بگيريد. دو نقش را که در آن ذکر کنيد و براي هر يک جدول زير را کامل کنيد.           

نقش

تکاليف

حقوق

1-

 

 

2-

 

 

7- نقشهای یک فرد به چند دسته تقسیم می شوند؟مثال بزنید.        

8- درستي و نادرستي جمله زير را مشخص کنيد:

 نقش فرزندي نقشي است که ما خود آن را انتخاب کرده ايم.

 

سوالات امتحاني درس دوم

1- آرمان اجتماعي را تعريف کرده و يک مثال بزنيد.    

2- وابستگی متقابل نقشها موجب چه چیزی می شود؟    

3- منظور از وابستگي متقابل نقش ها چيست؟ مثال بزنيد.           

4- گزينه‎ي صحيح را انتخاب کنيد:   

ارزشهاي مشترکي که هر جمع و جامعه اي براي رسيدن به آنها تلاش مي کنند................آن جمع جامعه ناميده مي شود.

1- آرمان اجتماعي 2- هماهنگي جامعه            3- تعارض اجتماعي          4- پيوند اجتماعي

5- درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص کنيد:      

نقش هاي مختلف در يک گروه بطور متقابل به يکديگر وابسته هستند.

6- «فراهم آوردن شرايط ياددهي و يادگيري مناسب براي دانش آموزان در کلاس درس کدام يک از موارد زير را در بر مي گيرد؟    

الف) حقوق معلم- تکليف دانش آموز   ب) حقوق دانش آموز- حقوق معلم

ج) حقوق دانش آموز- تکليف معلم      د) تکليف دانش آموز- تکليف معلم

7- جاي خالي را کامل کنيد:

عامل پيوند دهنده نقشها در جامعه ............................ است.     

 

سوالات امتحاني درس سوم

 

1- نظام را تعريف نموده و يک مثال براي آن ذکر کنيد.  

2- ويژگيهاي مفهوم نظام چيست؟     

3- يک نظام اجتماعي را مثال بزنيد و موارد زير را در آن بررسي کنيد:    

الف) اين نظام اجتماعي از چه نقش هايي تشکيل شده است.

ب) هريک از اين نقش ها چه وظايفي نسبت به يکديگر دارند.

نظام اجتماعي

نقش ها

وظايف متقابل نقش ها

هدف

 

 

 

 

 

6- نظام اجتماعي را تعريف کنيد. دو نظام اجتماعي را نام ببريد.   

7- بااضافه شدن يک فرزند به ‌خانواده اي که فقط داراي دونقش همسري است‌چند نقش ديگرشکل مي‌گیرد؟          

سوالات امتحاني درس چهارم

1آثار ونتایج خرده نظامها در نظام اجتماعی کل به چند دسته تقسیم میشوند مثال بزنید.

2- براي هر يک از نظام هاي زير دو خرده نظام بنويسيد:          

الف) نظام سياسي  ب) نظام اقتصادي

3- نظام اجتماعي متعادل چگونه نظامي است.  

4- در چه صورت یک نظام اجتماعی کل دچار عدم تعادل میشود؟

5- منظور از نظام اجتماعي کل و خرده نظام چيست؟    

6- اگرارزش هاي خرده نظام ها با يکديگر يابا ارزش هاي کلي جامعه مغاير باشد کدام حالت در جامعه بيشتر مي آيد          الف ) عدم تعادل    ب) تضاد طبقاتي        ج) تضاداجتماعي  د) تعادل

7- جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:  

نظام اجتماعي که در برگيرنده‎ي نظام هاي ديگر است نظام ................ ناميده مي شود.

نظامي که خرده نظام هاي آن در يک جهت عمل مي کنند ...............ناميده مي شود.

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- منظور از کنترل اجتماعي چيست. مثال بزنید          

2- مفهوم جامعه‎پذيري را تعريف کنيد و مثال بزنيد.       

3- مفهوم «دروني کردن ارزشها» را بيان کنيد.

4-چرا نظام اجتماعی به فرد نیازمند است؟      

5-آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را .......................... مي گويند.

الف) تعامل اجتماعي          ب) اجتماع پذيري  ج) آماده سازي     د) تعادل اجتماعي

6- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعي مي کند؟          

7- اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات .......................... مي باشد        

8- صحيح يا غلط بودن عبارت زير را مشخص کنيد.    

اجتماعي کردن افراد را از طريق اعمال مجازات دروني کردن ارزش ها مي گويند.

9-آماده شدن فرد توسط جامعه براي برعهده گرفتن نقش ها را ................مي گويند.

10- اجتماعي کردن افراد از طريق اعمال مجازات را چه مي گويند؟          

الف) دروني کردن ارزش ها            ب) جامعه پذيري

ج) عمل کردن به ارزش ها  د) کنترل اجتماعي

11- کنترل اجتماعي و دروني کردن ارزشها را در موارد زير مشخص کنيد:           

الف) در حضور ديگران پاي خود را دراز نکردن. (......................)

ب) احترام گذاشتن به افراد مسن                         (......................)   

ج) محکوم شدن معتادان به جريمه‎ي نقدي            (.......................)

د) سرزنش کودکان توسط والدین                        (.......................)  

 

فصل سوم:

سوالات امتحاني درس اول

1- خانواده را از چند جهت ميتوان بررسي کرد، نام ببريد و توضيح دهيد.               

2- از الگوهاي عمل شوهر سه مورد را بنويسيد.          

3- چرا پيوند افراد خانواده عميق تر و گسستن آن دشوارتر است؟

4- جاهاي خالي را پر کنيد: 

خانواده را از دو جهت، يکي به عنوان يک ............... و ديگري به عنوان يک .............. مي توان مورد بررسي قرار داد.

5- چرا مي گوئيم خانواده يک نظام اجتماعي است؟       

6- سه تفاوت اساسي خانواده با گروههاي ديگر را نام ببريد.       

7- ملاک هاي تمايز گروه ها از يکديگر را بنويسيد.

 

 

سوالات امتحاني درس دوم

1- چهار مورد از مهمترين آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را نام ببريد.   

2- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد:     

گاه به دليل توجه بيش از حد پدرو مادر به فرزند، فرد متکي به خود بار مي آيد.

3- چرا در گذشته رشد جمعيت مانند امروز مشکل ساز نبوده است؟          

4- تاثير رشد جمعيت را بر موارد زير بررسي کنيد:     

                        1 - نظام آموزشي              2- بهداشت         3-مسکن

5- آثار نامطلوب رشد سريع جمعيت را بنويسيد.                       

6- چرا در روزگار جديد، فرزندان با سرعت گذشته وارد بازار کار نمي شوند؟       

7 تأثيرات خانواده بر نظام اجتماعي کل را نام ببريد.      .          

8- اگر کشوري در سال 2 درصد رشد اقتصادي و در مقابل 3 درصد رشد جمعيت داشته باشد از نظر اقتصادي چه شرايطي دارد؟

سوالات امتحاني درس سوم

1- نقش خانواده را در حمايت عاطفي فرد وتأمين آرامش رواني توضيح  دهيد.         

2- چگونه خانواده بر شکل گيري شخصيت فرد نقش دارد؟ (همراه با ذکر مثال)       

3- دليل بقاي نظام اجتماعي خانواده را در طول تاريخ بنويسيد.     

4- چه عواملي در خانواده تأثيرات عمده در شخصيت فرد دارد؟   

5- اثرات خانواده را بر فرد نام ببرید.

6- نقش خانواده را در تحقق شخصيت مستقل توضيح دهيد.         

 

 

سوالات امتحاني درس چهارم

1- رابطه‎ي گونه هاي مختلف اجتماعي شدن را با ناسازگاري زوجين بررسي کنيد.   

2- وجه مشترک تمام ناسازگاریها چیست؟      

3- چرا زن و شوهر را انتظارات یکدیگر را برآورده نمی سازند؟

4- در ميان همه‎ي دلايلي که براي وجود اختلافات ميان زن و شوهرها مطرح مي شود يک وجه مشترک مي توان يافت و آن عبارت است از:

                    1- ناسازگاري                      2- عدم توجه به نيازها       

                    3-   يکسان نبودن ارزش ها     4- برآورده نشدن انتظارات

5- اگر به دنبال راه حلي براي رفع ناسازگاري زن و شوهر هستيم،‌بايد آن را در سطح ..................جست و جو کنيم.       الف) خانواده        ب) نظام اجتماعي کل  ج) سازمان هاي دولتي        د) نهادهاي خصوصي

 

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- تفاوت انتظارات والدين و فرزندان ازکجا ناشي مي شود؟ (نام ببريد)      

2- چه خصوصیاتی در دوره نوجوانی در فرد ظاهر میشود؟       

3- گونه هاي مختلف اجتماعي شدن چه تاثيري در اختلاف والدين و فرزندان دارد.

4- دو دليل عمده تفاوت انتظارات والدين و فرزندان چيست؟         

5- والديني که معتقدند دخترشان بايد زود ازدواج کند اما فرزند آنها معتقد به ازدواج پس از اتمام تحصيلات است دليل اختلاف با فرزندشان چيست؟           

الف) تغيير فرهنگ زندگي   ب) تفاوت در ارزشها و اجتماعي شدن

ج) مشکل تهيه‎ي مخارج تحصيل       د) عدم توجه به تغيير نقش

6- وجه اشتراک ناسازگاري فرزندان و والدين چيست؟  

الف) تغيير فرهنگ جامعه   ب) تفاوت انتظارت

ج) گونه هاي اجتماعي شدن د) نظام اجتماعي کل

 

 

 

                                                                                        فصل چهارم

سوالات امتحاني درس اول

1- انواع فعاليت اقتصادي را نام برده و براي هر کدام يک مثال بزنيد.        

2- قاعده‎ي مالکيت را تعريف کنيد و بگوييد چه تأثيري بر جامعه دارد.

3- نظام اقتصادی راتعریف کنید.

4- هر کدام از فعاليتهاي زير مربوط به کدام نوع از فعاليت اقتصادي مي باشد.

1- تلاش کشاورزان در زمين هاي کشاورزي  .................4- تلاش کارمندان در اداره ها و سازمان ها     ................

2- فعاليت کارگران ومهندسان در کارخانه ها    .............   5- پخش فرآورده هاي کارخانه ها           .....................

3-  فعاليت معلمان در کلاس درس      ............ .......       6- فعاليت مشاوره اي مؤسسات مختلف       ....................

5- فعاليت اقتصادي را با ذکر مثال تعريف کنيد.           

6- براي هر يک از بخشهاي توليد، خدمات و توزيع دو نمونه، فعاليت اقتصادي مثال بزنيد.     

7- تفاوت رابطه‎ي دوستانه با رابطه اقتصادي در چيست؟           

9- براي هر يک از موارد زير دو نمونه رابطه اقتصادي بنويسيد. 

الف) کارمندان در اداره                   ب) کشاورزان در مزرعه

10- رابطه‎ي اقتصادي را با ذکر مثال توضيح دهيد.      

سوالات امتحاني درس دوم

1- در جاهاي خالي کلمات مناسب قرار دهيد:   

نظام اقتصادي يک کشور از سه خرده نظام 1- ............... 2- ................... 3- ............. تشکيل مي گردد.

2- دو مورد از خرده نظام هاي نظام توزيع را نام ببريد. 

3- نظام توليد را تعريف نموده  و سه بخش آن را با ذکر مثال مشخص کنيد.

4-نظام توزيع چيست؟ چه تأثيري در زندگي اقتصادي دارد؟        

5- مرکز نظام پولي و بانکي هر کشور کجاست وخرده نظام هاي آن کدامند؟

6- اهداف نظام پولي و بانکي را بنويسيد.        

 

سوالات امتحاني درس سوم

1- رابطه‎ي اقتصاد و محيط طبيعي را با یک مثال توضيح دهيد.   

2- اهرمهاي دخالت دولت در نظام اقتصادي را نام ببريد.

3- بودجه چيست و چگونه بر اقتصاد اثرمي گذارد؟      

4- در شکل گيري نيازها چه عواملي نقش دارند؟          

5- رابطه نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

6- رشد چه عاملي موجب تضعيف دخالت محيط طبيعي درشکل  دهي نظم اقتصادي شده است؟

7- کدام کشور با وجود فقدان منابع طبيعي لازم، توانسته است در رديف کشورهاي صنعتي و پيشرفته قرار گيرد؟ 

الف) فرانسه         ب) ژاپن ج) زلاندنو          د) آلمان

8- رابطه‎‎ي نظام اقتصادي را بانظام خانواده توضيح دهيد:          

9- کدام عامل در فرآيند توسعه  اقتصادي نقش شرايط اقليمي مناسب را ضعيف تر کرده است؟  

الف) وسعت اراضي قابل کشت         ب) رشد صنعت و تکنولوژي

ج) دستيابي به منابع مالي     د) نيروي کار ارزان

 

سوالات امتحاني درس چهارم

 

1- جاي خالي را پر کنيد.   

................. نظامي است که حفظ حيات مادي جامعه را بر عهده دارد

2- شکل گيري دو فرهنگ متفاوت در جامعه نتيجه‎ي کدام عامل است؟       

الف) تضاد طبقاتي ب) رشد صنعت    ج) رواج‎پول‎پرستي            د) ‎عدم‎تعادل‎نظام‎اقتصادي

3-تحول نظام اجتماعی کل در چه صورت مناسب ودر چه صورتی نامناسب است؟

4- بررسي کنيد در هر يک از موارد زير در روابط اجتماعي و جوامع مذکور چه تغييراتي به وجود خواهدآمد؟    

الف) ورود  برق به روستا   ب) جايگزيني خودرو به جاي درشکه در يک شهر

5- رواج پول پرستي را به عنوان يکي از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي شرح دهيد.          

6- صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص نماييد:   

رواج پول پرستي از پيامدهاي مناسب نظام اقتصادي است.

8- کدام يک از موارد زير از پيامدهاي نامناسب نظام اقتصادي است؟        

الف) حفظ حيات مادي- تحول جامعه  ب) تحول جامعه- تضاد طبقاتي

ج) ارزشي شدن پول- تحول جامعه    د) ارزشي شدن پول- تضاد طبقاتي

9- دوگانگی فرهنگی(شکل گیری دو فرهنگ متفاوت)چه نتایجی در جامعه بدنبال دارد؟

10- نظام اقتصادي چگونه موجب تضاد طبقاتي مي شود؟           

11- پيامدهاي مناسب و نامناسب نظام اقتصادي را نام ببريد.       

 

سوالات امتحاني درس پنجم

1- نتايج و آثار شغل و شاغل شدن را نام ببريد:

2- رابطه‎ي شغل و بروز خلاقيت فردي را با ذکر مثال توضيح دهيد.         

3- چرا شاغل بودن شرط اصلي و مهم  ازدواج به خصوص براي پسران است؟

4- شاغل، شغل ومصرف کننده را تعريف کنيد.           

5- صحيح با غلط بودن جمله هاي زير را مشخص کنيد: 

شغل يکي از راههاي بروز خلاقيت است.

يکي از وجوه بزرگسال شناخته شدن جوان، داشتن مهارت است.

6- زماني که فرد در نظام اقتصادي نقشي بر عهده ندارد در اين حالت رابطه‎ي وي با نظام اقتصادي رابطه‎ي ...................... است. 

الف) مصرف کننده            ب) توليد کننده      ج) توزيع کننده     د) دوستانه

7- جالي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:      

در روزگار ما ....................... قدرت و نفوذ و بهره وري مادي از زندگي تا حد زيادي به شغلي بستگي داردکه فرد انتخاب مي کند.

8- چرا انتخاب شغل در زندگي انتخاب بسيار اساسي و مهم است؟

9- رابطه فرد با نظام اقتصادي که در تمام طول عمر ادامه دارد کدام است؟  

الف) نقش مصرف کنندگي   ب) نقش توليدکنندگي

ج) شاغل بودن                 د) مورد ب و ج

10- کدام انتخاب بسيار اساسي ومهم است و بر همه وجوه زندگي آينده فرد اثر مي گذارد؟       

الف) انتخاب همسر            ب) انتخاب شغل    ج) انتخاب نماينده  د) انتخاب حزب سياسي

11- دو رابطه مهم نظام اقتصادي و فرد را بنويسيد.       

 

سوالات امتحاني درس ششم

1- چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببريد.        

2- خويشتن پنداري را با ذکر مثال توضيح دهيد.           

3- با ذکر مثال تأثير محيط و شرايط اقتصادي واجتماعي بر انتخاب شغل را توضيح دهيد.      

4- اگر فردي با دامپروري مشغول شود اما خانواده‎ي او پرداختن به اين شغل را کاري بهبود و پرمشغله بدانند، او چه شرطي را براي انتخاب شغل رعايت نکرده است؟          

الف) محيط‌ و شرايط‌ اجتماعي          ب) خويشتن پنداري          

ج) مهارت                                    د) علاقه

 

سوالات امتحاني درس هفتم

1- بيکاري را تعريف کنيد.  وانواع آنرا نام ببرید

2- عوامل موثر بر بيکاري را نام ببريد.         

3- انواع بيکاري زير را مشخص کنيد:          

الف) کوپن فروشي   ...............                         ب) کارگر ساده ساختمان  ....................

ج) فردي که نه کار دارد نه درآمد ................          د) معلم شيمي که فيزيک تدريس مي کند.....................

ه) فالگير   ................                                        و) فرد ديپلمه اي که شغل و درآمدي ندارد....................

ز) پزشک عمومي که راننده تاکسي است  .................ح) کارگر ساختماني در مناطق سردخيز...................

4- رکود اقتصادي چيست و در بيکاري چه نقشي دارد؟  

 

5-چهار مورد آسيب هاي نظام اقتصادي را نام ببريد.     

6- مشاغل «واسطه  گري» داراي چه مزايايي هستند که افراد ترجيح مي دهند دراين مشاغل، مشغول به کار شوند؟       7- فردي که داراي مدرک ليسانس مي باشد و به نامه رساني ادارات مشغول است کدام يک از بيکاري هاي زير شامل او مي شود؟ 

الف) بيکاري آشکار           ب) بيکاري فصلي ج) اشتغال کاذب    د) بيکاري پنهان

8- منظور از بيکاري آشکار و فصلي چيست با ذکر مثال بنويسيد.

9- بيکاري پنهان را با يک مثال تعريف کنيد.  

10- عدم تعادل در نظام اقتصادي چگونه موجب بيکاري مي شود(با ذکر مثال توضيح دهيد)

11- منظور از اشتغال کاذب چیست ؟مثال بزنید

12- چگونه ماشيني شدن يا اتوماسيون موجب بيکاري مي شود؟

13-نظام آموزشی چگونه باعث بیکار یمیشود؟

14- نقش زیر بنای اقتصادی را در بیکاری توضیح دهید.

 

فصل پنجم

سوالات امتحاني درس اول

           

1- صحيح يا غلط بودن جمله زير را مشخص کنيد:       

عمده ترين وظيفه نظام سياسي حفظ تعادل نظام اجتماعي است.

2- حق استفاده از زور به عهده کدام مورد ذيل است؟

الف) نظام خانواده ب) نظام سياسي    ج) نظام آموزشي   د) نظام اقتصادي

3- نقش سياسي و نظام سياسي را تعريف کنيد. 

4- جمله‎ي زير را کامل کنيد:           

وظيفه‎ي نظام سياسي ..................... نظام اجتماعي است.

5- جمله‎ي زير را کامل کنيد:           

نقش هايي که باهدف .......... در نظام اجتماعي شکل گرفته  اند نقش هاي سياسي ناميده مي شود.

6- چه عواملي موجب عدم تعادل نظام اجتماعي مي شود؟

7- براي هر يک از عوامل بر هم زننده‎ي تعادل نظام اجتماعي که در زير آورده شده است يک نمونه ذکر کنيد:     

الف) انحراف از قانون

ب) تهديد خارجي

8- کدام يک از موارد زير مربوط به نظام سياسي نمي باشد؟

الف) يافتن راه حل براي رفع مشکلات سياسي  ب) مجازات مجرمان و حل درگيري ها

ج) دفاع از جامعه در مقابل جوامع ديگر          د) اجتماعي کردن کودکان.

سوالات امتحاني درس دوم

1- انواع نظام سياسي را نام ببريد.    

2- چهار مورد از ويژگي هاي نظام خودکامه و نظام قانوني را بنويسيد.      

3- شيوه‎ي معمول ومطلوب دخالت مردم درسياست چيست؟ دو نمونه از آن را بنويسيد.

4- صحيح يا غلط بودن جمله ها‎ي زير را مشخص کنيد: 

 الف) در نظام خودکامه قدرت از آن زورمندان است درنظام قانوني از آن مردم است.

  ب)در نظام خودکامه، افراد با صلاحيت از اقشار مختلف مي توانند به حکومت برسند.         

  ج) به نظام سياسي که قانون مبناي عمل هم باشد نظام قانوني مي گويند.

5- چرا نظام خودکامه ديگر قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعي نبود؟           

6- نظام سياسي خودکامه حول وجود چه افرادي شکل مي گرفت؟             

7- نظام قانوني چه ويژگي هايي دارد؟           

8- نظام سياسي گروه سرزميني يا ملت داراي چه ويژگي هايي است؟

           

سوالات امتحاني درس سوم

1- انتخاب رهبر با کدام نقش سياسي زير است؟           

الف) شوراي اسلامي شهر   ب) نمايندگان مجلس

ج) مجلس خبرگان             د) شوراي نگهبان

2- وظايف و اختيارات رئيس جمهور را بنويسيد.         

3- از وظايف واختيارات رهبر4 مورد را بنويسيد.       

4- کار اصلي شوراي نگهبان چيست؟

5- ذکر کنيد موارد زير جزء وظايف کدام نقش است؟     

الف) قانون گذاري ب) انتخاب وزيران            ج) دستورجنگ وصلح       د) انتخاب رهبر

6- پاسخ دهيد:      رهبر به وسيله چه کساني انتخاب مي شود؟     

                        استيضاح وزيران به عهده چه کساني است؟.   

7- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:        

در رأس نظام جمهوري اسلامي ايران نقش ............... قرار دارد.

8- «قانون گذاري» از وظايف کدام يک از نقش هاي سياسي زير مي باشد. 

الف) رهبر          ب) رئيس جمهور  ج) نمايندگان مجلس            د) مجلس خبرگان

9- درقانون اساسي چند نوع شورا پيش بيني شده است؟ آن ها را بنويسيد                                                              10- پاسخ مناسب  را از ميان پاسخ هاي ستون مقابل پيدا کنيد:(یک مورد اضافی است)      

الف) تنفيذ حکم رئيس جمهور از وظايف آن به حساب مي آيد.                    مجلس شوراي اسلامي

ب) انتخاب رهبر از وظايف آن به حساب مي آيد.                                    رهبر

ج) استيضاح وزيران از وظايف آن است.                                            مجلس خبرگان

د) نظارت بر کار وزيران از وظايف آن است.                                      شوراي شهر

ذ) قوانين مصوب مجلس را با شرع و قانون اساسي انطباق مي دهد.           رئيس جمهور

                                                                                               شوراي نگهبان

11- کداميک از گزينه هاي زير جزء وظايف رئيس جمهور است؟           

الف) رياست قوه‎ي مجريه   ب) دادن رأي اعتماد

ج) انتخاب وزيران ومعرفي آنها به مجلس        د) مورد الف و ج صحيح است.

12- جاي خالي را کامل کنيد.          

انتخاب رهبر و تشخيص عدم صلاحيت رهبري از وظايف ..................است.

13- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام بر عهده‎ي کدام يک از نقش هاي زير است؟           

الف) رهبر          ب) رئيس جمهور  ج) رئيس قوه‎ي قضائيه       د) نمايندگان مجلس

14- مشخص کنيد موارد زير جزء اختیارات و وظايف کدام نقش هاي سياسي هستند.

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام ..................

استیضاح وزیران  ...................

انطباق قوانين  مصوبه مجلس با شروع و قانون اساسي ....................

اعطاي نشان هاي دولتي ....................

15- در نظام سیاسی ایران نقشها به چند دسته تقسیم می شوند؟     

16- دو مورد از وظايف واختيارات نمايندگان مجلس را بنويسيد.  

 

سوالات امتحاني درس چهارم

1-صحيح يا غلط بودن جمله‎ي زير را مشخص کنيد.

در نظام قانوني گروه هاي مختلف، حزب و انجمن تشکيل مي دهند وبه فعاليت سياسي مي پردازند

           صدا و سيما، روزنامه ها و مجلات جزء‌نظام آموزشي  کشور محسوب مي شوند.      

           خطیب نماز جمعه نیز جزء نظام سياسي کشور است

2-  اثار و نتايج وجود احزاب وانجمن ها در جامعه کدام اند.        

3- اشکال مختلف مشارکت سیاسی را نا ببرید.  چه عاملي اشکال مختلف فعاليت هاي سياسي را دريک جامعه تعيين     مي کند.       

4- فعاليت سياسي را تعريف کنيد.                 

5-افراد؛ احزاب و انجمن ها به چه منظور از رسانه ها بهره مي گيرند.                   .          

6- اهداف تشکيل احزاب را بنويسيد. 

7- منظوراز آراء‌عمومي بي واسطه و با واسطه چيست؟ با ذکر مثال توضيح دهيد.    

سوالات امتحاني درس پنجم

1- راه هاي مختلف براي شناسايي نامزدها درزمان انتخابات نمايندگي يا رياست جمهوري را به اختصار بنويسيد.

2- در زمان انتخابات کانديداها چه فعاليت هاي سياسي انجام مي دهند.        

3- منظوراز انتخاب کور در تعيين نماينده چيست؟        

4- جمله‎ي زير را با کلمه‎ي مناسب کامل کنيد:  

فرد در تفويض................. به فرد ديگر (انتخاب نماينده) نقش محوري و مهمي بر عهده دارد.

5- کدام يک از موارد زير مراحل انتخاب نماينده را به ترتيب نشان مي دهد؟           

الف) شناسايي کانديداها- مشخص کردن هدف- تشخيص و ارزيابي- رأي

ب) شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- رأي

ج) تشخيص و ارزيابي- مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- رأي

د) مشخص کردن هدف- شناسايي کانديداها- تشخيص و ارزيابي – رأي

6- در جاي خالي کلمه مناسب قرار دهيد:        

اگر شهروند بخواهد بدون انتخاب هدف رأي دهد، انتخاب او......................... است.

سوالات امتحاني درس ششم

1- مدرسه در ارتباط با نظام سياسي دردو جهت عمل مي کند، آن دو را ذکرکنيد.       

2- با ذکر يک نمونه رابطه تربيت خانوادگي و رفتار سياسي را بيان کنيد.   

3- ايجاد  گرايش منفي يا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سياسي به وسيله کدام مورد ايجاد مي شود؟  

الف) خانواده                    ب) گروه دوستان و همسالان

 ج) دانشگاه وخانواده                     د) مدرسه

4- دونمونه از تأثيرات نظام سياسي را بر خانواده بنويسيد.         

5- افرادي که مي بايست نقش هاي سياسي را به عهده بگيرند چه مهارت ه

:: موضوعات مرتبط: [CategoryName]